Mladost

Ubytujte sa v príjemnom a pokojnom

centre mesta Lipany

Ochrana osobných údajov

ZÁKON č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov
v podmienkach Hotela Mladosť ** v Lipanoch


Prevádzkovateľ: B&S s.r.o., Námestie sv. Martina 35, Lipany, 082 71, IČO: 48 291 005, tel.
051 489 29 90, bujnak-svip@ke-telecom.sk, prevádzka: Hotel Mladosť **, Námestie sv.
Martina 35, 082 71 Lipany


Zodpovedná osoba pre prácu s osobnými údajmi v Hoteli Mladosť je p. Brillová Ľubica,
prevádzkarka a p. Bujňáková Anna, riaditeľka, mladosthotel@stonline.sk.


Účel spracúvania osobných údajov a právny základ:
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje
v súlade s §13 ods. 1 písm. b):


§ 13


Zákonnosť spracúvania

  • (1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia
pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,


Osobné údaje o hotelových hosťoch, ktoré spracúvame:

 

Typ
spracovania
osobných
údajov
Účel
spracovania
osobných
údajov
Kategórie
osobných
údajov
Právny
základ
Typ
požiadavky
Zdroj
získania
Doba
uloženia
alebo
lehota na
výmaz
Kategória
príjemcov
údajov
Rezervácia
ubytovania
Rezervácia Meno,
priezvisko,
titul,
kontaktné
údaje, doba
pobytu
Zákon č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov, §13
ods. 1,
písm. b)
Nevyhnutné
na plnenie
alebo
uzatvorenie
zmluvy
Dotknutá
osoba,
rezervačný
portál
Po dobu
pobytu a
reklamačnej
lehoty
Nie sú
Evidencia
údajov
o ubytovaných
v knihe
Ubytovanie Meno,
priezvisko,
titul,
kontaktné
údaje, číslo
a typ ID
dokladu,
doba
pobytu,
poskytnuté
služby
Zákon č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov, §13
ods. 1,
písm. b)
Nevyhnutné
na plnenie
alebo
uzatvorenie
zmluvy
Dotknutá
osoba
Po dobu
pobytu a
reklamačnej
lehoty
Nie sú
Odovzdanie
údajov
Cudzineckej
polícii
Plnenie
zákonnej
povinnosti
Meno,
priezvisko,
titul, doba
pobytu
Zákon č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov, §13
ods. 1,
písm. b)
Zákon č.404/2011
Z.z.
o pobyte
cudzincov
Nevyhnutné
na plnenie
alebo
uzatvorenie
zmluvy
Dotknutá
osoba
6 rokov od
ukončenia
pobytu
Cudzinecká
polícia
Odovzdanie
údajov na
Mestský úrad
Plnenie
zákonnej
povinnosti
Meno,
priezvisko,
titul, doba
pobytu
Zákon č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov, §13
ods. 1,
písm. b)
Zákon č.
582/2004
Z.z.
o miestnych
daniach
a miestnom
poplatku za
komunálne
odpady
a drobné
stavebné odpady
Nevyhnutné
na plnenie
alebo
uzatvorenie
zmluvy
Dotknutá
osoba
10 rokov od
ukončenia
pobytu
Mestský
úrad Lipany
Evidencia
údajov
o hosťoch
v archíve
(knihy
o ubytovaných)
Vymáhanie
nárokov,
poskytovanie
služieb
Meno,
priezvisko,
titul,
kontaktné
údaje,
uskutočnené
pobyty
Zákon č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov, §13
ods. 1,
písm. b)
Nevyhnutné
na plnenie
alebo
uzatvorenie
zmluvy
Dotknutá
osoba
Do doby
podania
námietky
Nie sú
Účty, faktúry,
daňové
doklady
Vystavovanie
daňových
dokladov
Údaje
povinné pre
vystavenie
daňového
dokladu
Zákon č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov, §13
ods. 1,
písm. b)
Nevyhnutné
na plnenie
alebo
uzatvorenie
zmluvy
Dotknutá
osoba
10 rokov Finančná
správa

 

Vysvetlivky: 

  • Právny základ – zákonné odôvodnenie spracovania osobných údajov
  • Doba uloženia – po akú dobu sme oprávnení alebo povinní spracovávať a uchovávať osobné údaje
  • Ďalší príjemcovia – akým ďalším príjemcom osobné údaje odovzdávame
  • Zdroj údajov – od koho sme osobné údaje získali
  • Dotknutá osoba – osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje

 

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je požiadavkou potrebnou pre uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť tieto údaje, nakoľko ich neposkytnutím sa znemožní prevádzkovateľovi plniť si svoje zmluvné povinnosti a zákonné povinnosti voči príslušným úradom a inštitúciám.


Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


Doba uchovávania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú z hľadiska trvania zmluvného vzťahu a následných povinností, ktoré nám vyplývajú z daného zmluvného vzťahu, najčastejšie po dobu trvania prevádzky hotela.


Dotknutá osoba má tieto práva:
Právo na prístup k svojim údajom – hosť si môže vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame jeho osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame jeho osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým jeho osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.

Právo na opravu – hosť má právo nás upozorniť, ak je niektorý z jeho osobných údajov nesprávny a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.


Právo byť zabudnutý – ak spracovávame osobné údaje hosťa nezákonným spôsobom, môže nás požiadať o vymazanie týchto údajov.


Právo na obmedzenie – od momentu, kedy hosť požiadal o opravu jeho osobných údajov alebo ak namietal proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť jeho osobných údajov (alebo ich podľa jeho pokynov zmeniť), má hosť nárok na obmedzené spracovanie.


Právo namietať – ak sa hosť domnieva, že nemáme právo na spracovanie jeho osobných údajov, môže proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody hosťa. Osobné údaje hosťa však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.


Právo na prenos údajov – hosť môže požiadať o to, aby mu jeho osobné údaje, ktoré nám poskytol na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.


Spôsob uplatnenia práv:
1/ Na recepcii hotela, kde overíme vašu totožnosť predložením ID dokladu. Bez overenia totožnosti nie je možné žiadosť prijať.
2/ E-mailom u kontaktnej osoby s uvedením vašich identifikačných údajov a uvedením o aký výkon práva žiadate.


V oboch prípadoch sa určí dátum do kedy sa požiadavka vyrieši. K dátumu vyriešenia požiadavky bude odovzdané alebo odoslané písomné vyrozumenie o výsledku žiadosti a súvisiace materiály.


Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa budete domnievať, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

 

 

 

V Lipanoch 25.5.2018